De jaarlijkse ALV vergadering vindt plaats op maandag 22 mei a.s. om 19.30 uur bij het Scharlakenhof. Mocht u de stukken willen inzien, zijn deze op te vragen bij secretaris@hsvb.nl.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen / ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 17 juni 2016
  4. Jaarverslag seizoen 2016-2017
  5. Begroting seizoen 2017 -2018
  6. Contributieverhoging
  7. Vacatures bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting