Gedragsregels

Gedragsregels voor begeleiders bij HSVB

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom hebben wij gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Een pdf van deze gedragsregels vind je hier.

De regels op een rij:

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig.

 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.

 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.

 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.

 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.

 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.

 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Omgangsregels voor leden

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Wij hebben daarom omgangsregels opgesteld.

 • We accepteren en respecteren de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.

 • We houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

 • We vallen elkaar niet lastig.

 • We maken op geen enkele wijze misbruik van een eventuele machtspositie.

 • We komen niet ongewenst te dichtbij en raken anderen nooit tegen zijn of haar wil aan.

 • Indien je toch wordt lastig gevallen of gehinderd, dan vraag je hem/haar hiermee te stoppen. Wanneer dat niet helpt, vraag je een ander om hulp.

 • We helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene die zich daar niet aan houdt erop aan. Zo nodig melden we ongewenst gedrag bij het Bestuur of de Vertrouwenspersoon.